Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego

Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) jest sądem ostatniej instancji w sprawach administracyjnych, np. między obywatelami (lub korporacjami) a organami administracji. Sąd ten rozpatruje odwołania od niższych sądów administracyjnych, zwanych Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi. Naczelny Sąd Administracyjny ma siedzibę w Warszawie.

Naczelny Sąd Administracyjny (NSA)

skarga do NSAW jego skład wchodzą Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, Wiceprezesi oraz sędziowie. Naczelny Sąd Administracyjny jest podzielony na trzy izby: Izbę Gospodarczą, Izbę Finansową oraz Izbę Ogólnoadministracyjną. Izba Gospodarcza sprawuje nadzór nad właściwością wojewódzkich sądów administracyjnych w zakresie spraw celnych i większości regulacji dotyczących działalności gospodarczej. Izba Finansowa nadzoruje jurysdykcję regionalnych sądów administracyjnych w zakresie zobowiązań finansowych i innych płatności regulowanych przez prawo podatkowe. Izba Ogólnoadministracyjna sprawuje nadzór nad pozostałą częścią orzecznictwa wojewódzkich sądów administracyjnych. W jej strukturze organizacyjnej wyodrębnione są trzy organy: Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, Zgromadzenie Ogólne Sędziów oraz Rada Sędziów. Skarga kasacyjna jest zwyczajnym środkiem odwoławczym od orzeczeń sądowych. Naczelny Sąd Administracyjny dokonuje kontroli stosowania prawa, które zostało wcześniej przeprowadzone przez sądy niższej instancji. Ten środek odwoławczy (skarga do NSA) od wyroku lub postanowienia  przysługuje jeżeli zachodzą określone okoliczności (przesłanki procesowe).

Legitymacja procesowa jest wykonywana i składana przez stronę, która została pokrzywdzona w drugiej instancji. Ponieważ apelacja została oddalona w całości lub w części od wyroku pierwszej instancji. Wniosek jest składany na formularzu wstępnym z udziałem adwokata i przedstawiciela prokuratora.