Kontrola instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych

 

Według zasad współczesnej fizyki pomiar jest procesem oddziaływania przyrządu pomiarowego z badanym obiektem. Zjawisko to zachodzi w czasie i przestrzeni, którego wynikiem jest uzyskanie informacji o własnościach obiektu. Pomiar jest to zespół czynności wykonywanych w celu ustalenia miary określonej wielkości fizycznej lub umownej, jako iloczynu jednostki miary oraz liczby określającej wartość liczbową tej wielkości, inaczej mówiąc porównywanie wartości danej wielkości z jednostką miary tej wielkości.

Procedury pomiarowe instalacji elektrycznych

pomiary elektryczneMetrologia elektryczna jest działem metrologii zajmujący się pomiarami wielkości elektrycznych i elektrycznymi bądź elektronicznymi pomiarami wielkości nieelektrycznych. Pomiary wielkości elektrycznych to między innymi pomiary: napięcia i prądu, rezystancji, indukcyjności, pojemności, mocy lub częstotliwości. Należy pamiętać że pomiary wykonywać może wyłącznie wykwalifikowany specjalista elektryk. W budynkach mieszkalnych przeprowadza się pomiary elektryczne w celu weryfikacji czy instalacja elektryczna została wykonana prawidłowo, czy urządzenia zostały przyłączone w odpowiedni sposób oraz czy nie popełniono żadnych błędów podczas projektowania sieci, związanych np. z odległościami od urządzeń wydzielających ciepło czy w pomieszczeniach mokrych. Podczas wykonywania pomiarów należy zastosować środki ostrożności w celu upewnienia się, że pomiary elektryczne nie spowodują niebezpieczeństwa dla osób przebywających w budynku.

Podsumowując, pomiary elektryczne to określone procedury niezwykle istotne dla bezpieczeństwa mieszkańców każdego budynku. Podczas ich wykonywania oceniany jest stan techniczny urządzeń oraz wydawana jest decyzja która stanowi podstawę dla dopuszczenia do dalszego użytku, lub konieczności wykonania niezbędnych napraw.